امضا تفاهم نامه همکاری با ستاد معاینه فنی ساختمان کشور