پرسشنامه خدمات بازرسی شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا

کارفرمایان محترم، جهت ارائه پیشنهاد فنی متناسب با نیاز خود، لطفا پرسشنامه مربوط به تجهیز مورد نظر را دریافت نموده و با تکمیل دقیق و کامل، آن را به شرکت ارسال نمایید تا مدیران فنی شرکت، در اسرع وقت پیشنهاد فنی مناسبی را ارایه نمایند.

 ۱٫ بازرسی آکوستیک امیشن مخزن ذخیره (AE Storage Tank)                               ۲٫ بازرسی آکوستیک امیشن مخزن کروی (AE Spherical Tank)

۳٫ بازرسی التراسونیک آرایه فازی تجهیزات در سرویس (In-Service PAUT)                 ۴٫ بازرسی التراسونیک آرایه فازی جوشکاری (Welding PAUT)

۵٫ بازرسی التراسونیک زمان پرواز پراش تجهیزات در سرویس (In-Service TOFD)         ۶٫ بازرسی التراسونیک زمان پرواز پراش جوش (Weld TOFD)

۷٫ بازرسی التراسونیک برد کوتاه زیرساپورت (Under Support SRUT)                         ۸٫ بازرسی التراسونیک برد کوتاه صفخات انولار مخازن (Annular SRUT)

۹٫ بازرسی جریان گردابی سطوح (Surface ET)                                                     ۱۰٫ بازرسی جریان گردابی جوش (weld ET)

۱۱٫ بازرسی خطوط لوله (ACVG & DCG)                                                               ۱۲٫ بازرسی خطوط لوله (PCM)

۱۳٫ بازرسی خوردگی کف مخزن ذخیره (MFL Floor-map)                                         ۱۴٫ بازرسی خوردگی کف مخزن ذخیره (SLOFEC)

۱۵٫ بازرسی تیوب (Tube Inspection)                                                                   ۱۶٫ تمیزکاری تیوب (Tube Cleaning)

۱۷٫ بازرسی ضخامت سنجی (UT Thickness Measurement)                                    ۱۸٫ بازرسی التراسونیک برد بلند (LRUT)

 ۱۹٫ بازرسی خوردگی تجهیزات (CCM)                                                                  ۲۰٫ بازرسی رادیوگرافی دیجیتال (CR & DR)

۲۱٫ بازرسی جریان گردابی پالسی (PEC)                                                                ۲۲٫ بازرسی آنالیز مواد (PMI)

۲۳٫ بازرسی نشتی یابی (VBT)                                                                            ۲۴٫ بازرسی سیم بکسل (MFL Wire-rope)