انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران

عضویت در انجمن صنفی کارفرمای شرکت های بازرسی فنی و آزمایشلت غیر مخرب ایران می باشد

درباره انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر  مخرب ایران

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران (IRSNT) در سال ۱۳۷۹ تاسیس و تحت شماره ۲۱۹ در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسیده است.

تعریف انجمن صنفی کارفرمایی :

در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان ، کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند .

ایجاد همبستگی و ارتباط میان شرکتهای عضو، کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء، ارائه و بررسی کیفی و تائید خدمات آموزشی و مشاوره ای علمی – صنعتی، همکاری مستمر با سازمان

انرژی اتمی، ایجاد نظام طبقه بندی شرکتهای عضو و تهیه فهرست بهای سالانه واحد خدمات، انتشار مقالات، نشریات در زمینه صنعت و مدیریت، حضور در مراجع و مجامع قانونی و تصمیم گیرنده بعنوان نماینده اعضاء از وظایف اصلی انجمن

صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب است.

حقوق و وظایف انجمن :

حقوق و وظایف اساسی انجمن در خصوص جامعه و اعضای آن بشرح زیر می باشد:

 • ایجاد همبستگی و ارتباط میان شرکتهای عضو جهت ارتقای دانش و تکنولوژی بازرسی فنی آزمایشهای غیرمخرب.
 • کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
 • رائه و بررسی کیفی و تائید خدمات آموزشی و مشاوره ای علمی – صنعتی در مورد بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب برای شرکتهای عضو.
 • همکاری مستمر با سازمان انرژی اتمی و موسسات ملی و بین المللی
 • ایجاد نظام طبقه بندی شرکتهای عضو و تهیه فهرست بهای سالانه واحد خدمات .
 • جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها .
 • برنامه ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها .
 • حفظ حقوق قانونی و روابط اعضاء انجمن با صاحبان کار و مقامات رسمی کشور در جهت حل اختلاف بین طرفین.
 • ملزم نمودن کلیه اعضاء انجمن به مراعات اصول فنی و استانداردهای تدوین شده و قواعد صحیح و تعهدات خود در مورد پیمانها و قراردادهای منعقده در داخل و خارج از کشور.
 • کوشش در ارتقای ظرفیت ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک .
 • همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و اشخاص ذیعلاقه در پیشبرد تخصصهای موضوع فعالیت اعضاء در کشور.
 • انتشار مقالات، نشریات در زمینه صنعت و مدیریت در چهارچوب قوانین و مقررات با کسب مجوز از مسئولین ذیربط.
 • همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی ( اعتبار، مصرف، مسکن ) وصندوق تعاون به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
 • قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به کانونهای استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.
 • عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها، انجمن ها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور
 • .دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه اعضا.
 • حضور در مراجع و مجامع قانونی و تصمیم گیرنده بعنوان نماینده اعضاء.
 • کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی، به منظور برخورداری اعضا از امکانات آن.
 • خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام انجمن صنفی و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
 • انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی .
 • پیوستن به انجمنهای صنفی همگن به منظور تشکیل کانون مرتبط یا عضویت در کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمنهای صنفی پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

 


این لوگوی شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا می باشد.

       بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا