وندور لیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آزمون های غیر مخرب

 

 

عملیاتی

 

 

شیمیایی

 

 

متالورژی و خوردگی

 

 

حفاظت کاتدی

 

دانلود PDF وندور لیست شرکت ملی پتروشیمی ۰۲_combined_acl_rev.7