گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

این لوگوی شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا می باشد.

بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا