گواهینامه موقت ارزیابی صلاحیت خدمات بازرسی فنی، شرکت ملی گاز ایران