Near Field Testing (NFT)

بازرسی به روش NFT یکی دیگر از روش های غیرمخرب بازرسی تیوپ بر اساس تکنیک الکترومغناطیس است که میتوان بر روی تیوب های مبدل حرارتی استفاده گردد. این تست ابتدا به عنوان جایگزینی برای آزمون به روش  نشت شار مغناطیسی (MFL) طراحی شد. این آزمون به طور خاص برای تشخیص عیوبی مانند خوردگی، فرسایش و حفره های داخلی تیوب های کربن استیل به کار می رود. این روش تنها قادر به شناسایی عیوب داخلی می باشد و امکان تشخیص عیوب خارجی در این روش وجود ندارد. از آنجاکه شدت جریان گردابی القایی تولید شده در این روش به میزان قابل توجهی بر قطر داخلی متمرکز است و تحت تاثیر پره های تیوپ قرار نمی گیرد، می توان از آن برای بازرسی تیوپ های فین فن استفاده کرد. همچنین از این روش NFT براب بازرسی مواد فرومغناطیس و با خاصیت مغناطیسی کم استفاده کرد.

پروب های NFT به طور معمول دارای دو سیم پیچ فرستنده و گیرنده در نزدیکی هم هستند. استفاده از پروب های NFT، مناسب ترین راه برای تشخیص خوردگی، فرسایش، حفره ها و ترک های محوری بر روی قطر داخلی تیوب های کربن می باشد. تکنولوژی استفاده شده در پراب ها، روش NFT را به روش سریع و ارزان قیمت که به طور خاص برای بازرسی تیوب های کربن استیل طراحی شده، تبدیل کرده است. این تکنولوژی جدید بر پایه ی طراحی یک پروب جریان گردابی driver-pickup ساده و فراهم سازی آنالیز سیگنال، استوار است.

از مزایای این روش می توان به سرعت قابل قبول انجام تست، آنالیز و استفاده ساده از اطلاعات، عدم تاثیر اجزایی مانند support plates و tube sheet بر روی نتایج بدست آمده اشاره کرد. از محدودیت های این روش نیز، عدم توانایی تشخیص ترک و عیوب خارجی را میتوان نام برد. همچنین این روش قابلیت ارایه نقشه C-Scan را ندارد.

NFT

NFT