فولادهای زنگ‌نزن آستنیتی در برابر خوردگی تنشی در محیط ‌های حاوی یون کلر به‌صورت ترک‌های مرز دانه‎ای یا درون دانه‎ای یا مخلوطی از این دو به مستعد ترک خوردن هستند. نوع ترک خوردگی به غلظت محلول خورنده، تنش اعمالی ، درجه حرارت ، نوع محلول خورنده، ترکیب شیمیایی و حالت متالورژیکی آلیاژ بستگی دارد. 

Eddy Current Array که به اختصار ECA نامیده می شود یکی از انواع آزمون های غیر مخرب می باشد که اساس آن امواج الکترومغناطیس می باشد. در این شیوه بازرسی جریان به درون سیم پیچ ها(کویل) وارد می شود و این سیم پیچ ها امواج الکترومغناطیسی را به درون قطعه مورد آزمایش القا می کنند. با توجه به فرکانس، جنس ماده مورد آزمایش و ضریب نفوذ آن، عمق نفوذ این امواج در درون مواد متفاوت است. 

در بازرسی های خوردگی توسط روش ECA، پراب که دارای تعدادی کویل ایجاد کننده امواج الکترومغناطیس در کنار هم می باشد، در محل بازرسی قرار گرفته و میزان شدت امواج الکترومغناطیس مورد بررسی قرار می گیرد.

در این روش بدلیل اینکه این کویل های ایجاد کننده امواج الکترومغناطیس بصورت آرایه هستند، امکان ایجاد تصاویر سه بعدی از عیوب را برای ما فراهم می کند. همچنین این قابلیت را ایجاد می کند تا بتوانیم عیوبی مانند ترک و کاهش ضخامت را با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار دهیم.