Eddy Current Array (ECA)

ECA شکلی از بازرسی غیر مخرب جریان گردابی است که شامل کویل های Eddy Current می باشد که پشت سر هم در پراب قرار گرفته اند. هر کویل در پراب، سیگنالی تولید می کند که قدرت و شدت هر کدام به فاز و دامنه آنها در محلی که در آن قرار گرفته اند بستگی دارد که این سیگنالها می تواند اندازه گیری و ثبت شود و سپس توسط این داده ها، مکان عیوب و تصویر C-Scan آنها به همراه قطعه مورد آزمایش نشان داده می شود.

 

در اصل، بازرسی به شیوه جریان گردابی، روشی از بازرسی های غیر مخرب می باشد که از قاعده کلی الکترومغناطیس نشأت گرفته است. هنگامی که جریان متناوب  به کویلهای هادی اعمال می شود، یک منطقه الکترومغناطیسی در اطراف پراب گسترش می یابد که تغییرات در شدت آن، به صورت تناوب های موجود در جریان می باشد. اگر یک جسم رسانای دیگر به این منطقه مغناطیسی اولیه نزدیک شود، جریان می تواند در درون جسم القا شود و اگر عیبی در این ماده وجود داشته باشد، جریان بوجود آمده دچار اعوجاج خواهد شد و توسط سنسورها دریافت می شود.

 

 

قابلیت ها:

  • با یکبار اسکن می توان، منطقه وسیعی بازرسی کرد و این درحالیست که همچنان تفکیک پذیری آن ثابت باقی می ماند.
  • به ابزار و ربات های پیچیده برای حرکت پراب نیازی نیست.
  • به سبب دارا بودن قابلیت C-Scan، شناسایی عیوب همراه با اندازه گیری عیوب و یافتن محل آن، بهتر انجام می پذیرد.
  • اشکال پیچیده را با استفاده از این روش می توان بازرسی نمود.
  • بازرسی سریع
  • احتمال افزایش یافتن ترک در این روش نسبت به روش ECT

محدودیت ها:

  • عدم امکان استفاده در تیوب های فرومغناطیسی
  • تمیزی کافی برای تیوب مورد نظر الزامی است

 

 

بازرسی غیر مخرب پیشرفته تست غیر مخرب پیشرفته بازرسی Advanced ndt ECT Eddy current