High Frequency Eddy Current Testing (HFEC)

جریان گردابی فرکانس بالا (HFEC) تکنیکی است که برای تشخیص و اندازه گیری عیوب داخلی استفاده می گردد. این تکنیک معمولا زمانی اعمال می شود که یک مکانیزم فرسایش ورودی یا Erosion در تیوب های فولاد کربنی مورد انتظار باشد. با این شرط که مقدار فرسایش در پیرامون لوله معلوم باشد، این تکنیک می تواند بعنوان یک روش مستقل استفاده شود.

در این روش، پراب بازرسی که در آزمون چریان گردابی استفاده می شود، شامل سیم پیچی است که یک میدان متغیر مغناطیسی را در اطراف خود تولید می کند. وقتی پراب، درون تیوب از جنس مواد رسانا قرار می گیرد، سبب ایجاد جریان گردابی در تیوب می گردد. مقدار جریان گردابی که می تواند در تیوب ایجاد شود، وابسته به شرایط تیوب در اطراف سیم پیچ ها هستند. در نتیجه این دو میدان مغناطیسی مخالف، بر امپدانس سیم پیچ درون پراب بازرسی تاثیر می گذارد. به این معنی که امپدانس سیم پیچ آزمایشی، وابسته به شرایط تیوب است.سیگنال های امپدانس سیم پیچ پراب و شرایط تیوب در صفحه کامپیوتر نشان داده میشود و بازرس به بررسی و تجزیه و تحلیل نشانه ها می پردازد. از کاربردهای این روش بازرسی می توان به توانایی آزمایش تیوب های دارای صفحات حرارتی فولاد کربنی اشاره کرد که سرعتی برابر با جریان گردابی معمولی دارند و نظافت معمول تیوپها کفایت میکند. از محدودیت های بازرسی به این روش نیز، توانایی پیداکردن عیوب داخلی، محدودیت در اندازه گیری عیوب اشاره کرد. همچنین این روش، نسبت به عیب های کوچک حساس هستند و تنها برای میزان محدودی از تخریب و Degradation مفید هستند.