بازرسی مایع نافذ یکی دیگر از روش‌های تست‌های غیرمخرب متداول است که برای شناسایی عیوب سطحی و همچنین عیوب زیرسطحی است که به سطح راه دارند، راه به در، به کار می‌رود. بازرسی مایع نافذ، یکی از بهترین روش‌ها برای بازرسی انواع ترک‌های سطحی و میکروترک‌های خستگی، تخلخل، یافتن حفره‌های ریز و سایر عیوب سطحی می‌باشد. بازرسی مایع نافذ، به صورت موثری برای تشخیص ناپیوستگی‌های ریز بر روی فلزات آهنی و غیرآهنی غیرمتخلخل، سرامیک‌ها، پلاستیک‌ها، قطعات متالورژی پودر، قطعات جوشکاری شده، شیشه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این این روش می‌توان برای همه قطعات بزرگ و کوچک، با هندسه‌های ساده و پیچیده قابل استفاده‌است.

در این روش بازرسی، یک مایع نافذ برای مدت زمان مشخصی، به سطح جسم مورد نظر اعمال می‌شود و این مایع نافذ به علت پدیده‌ی مویینگی، به داخل عیوب سطحی و راه به در نفوذ می‌کند. سپس مایع نافذ اضافی از روی سطح برداشته و ماده آشکارساز اعمال می‌گردد. پس از اعمال ماده آشکارساز، تمام عیوب سطحی و راه به در صورت وجود، مشخص می‌گردد و می‌توان موقعیت، اندازه و ماهیت ناپیوستگی را نیز تعیین کرد. بنابراین بازرسی مایع نافذ، با ایجاد یک کنتراست رنگی کمک به دیده‌شدن عیوب می‌کند و باید مراقب بود که اجزای شیمیایی مایع نافذ و ماده آشکارساز بر قطعه اثر منفی نگذارد. مایعات نافذ می‌تواند بر دو نوع شامل مرئی (قرمز رنگ) و نامرئی (فلورسنت) باشد که بازرسی در حالت مرئی با نور سفید و در حالت نامرئی با نور ماورا بنفش انجام می‌پذیرد. تمیزی ناحیه بازرسی یکی ار شروط اصلی قبل از انجام بازرسی به این روش می‌باشد

از مزایای بازرسی مایع نافذ می‌توان به حساسیت بالا، عدم محدودیت در متریال و هندسه، مواد ارزان جهت بازرسی و قابل حمل بودن تجهیزات آن اشاره کرد. از محدودیت‌های این روش می‌توان به عدم توانایی این روش برای تشخیص عیوب زیر سطحی، حساس بودن به تمیزی و صافی سطح مناسب قطعات اشاره کرد.