بازرسی تیوب به روش HFEC

جریان گردابی با فرکانس بالا (HFEC) تکنیکی است که برای تشخیص و اندازه گیری بزرگی های قطر درونی، توسعه یافته است.

این تکنیک معمولا زمانی اعمال میشود که یک مکانیزم فرسایش ورودی در لوله های فولاد کربنی مورد انتظار باشد. با این شرط که مقدار فرسایش در پیرامون لوله معلوم باشد، این تکنیک میتواند بعنوان یک روش مستقل استفاده شود.

HFEC
تئوری:

میله بازرسی که در آزمون چریان گردابی استفاده شده بود، شامل سیم پیچی است که یک میدان متغیر مغناطیسی را تولید میکند. وقتی میله ی بازرسی درون لوله ای با مواد رسانا است، سبب میشود که جریان گردابی در لوله جاری شود. مقدار جریان گردابی که میتواند در لوله جاری شود، وابسته به شرایط لوله در موقعیت سیم پیچ ها هستند.
در نتیجه این دو میدان مغناطیسی مخالف، بر امپدانس سیم پیچ درون میله ی بازرسی تاثیر میگذارد. به این معنی که امپدانس سیم پیچ آزمایشی، وابسته به شرایط لوله است.سیگنال هایی امپدانس سیم پیچ آزمایش و شرایط لوله را در صفحه کامپیوتر به ما نشان می دهند.

 

HFRC

HFEC

 

فواید و کاربردها

معایب و محدودیت ها

ـ توانایی آزمایش لوله های دارای صفحات حرارتی فولاد کربنی

ـ دارای سرعت برابر با جریان گردابی قراردادی

ـ نظافت پایه ی لوله ها بطور معمول کافی است.

ـ تنها برای میزان محدودی از degradation کارآمد است.

ـ توانایی پیدا کردن تنها عیب های داخلی

ـ محدودیت در اندازه گیری عیب ها (براساس حجم سیگنال)

ـ نسبت به عیب های کوچک حساسیت ندارد.