تست جریان گردابی به وضوح سریع ترین و ارجح ترین روش بازرسی لوله ی در دسترس است؛ اما با این حال تنها میتواند در مواد غیرآهنی مانند برنج، فلز مس(خالص)، آلیاژ مس و نیکل و فولاد ضدزنگ استیلی استفاده شود.

عیب های موضعی(محلی) و همچنین از بین رفتن کلی دیواره، میتواند شناسایی و اندازه گیری شود.

جریان گردابی میتواند هر دو عیب خارجی و داخلی را شناسایی کرده و آنها را از هم تمییز دهد.

ترک ها بسته به اندازه و جهت گیری شان می توانند تاحدی اندازه گیری شوند.

 

ET

تئوری:

میله بازرسی ای که در آزمون جریان گردابی از آن استفاده میشود، شامل یک سیم پیچ است که یک میدان مغناطیسی متغیر تولید میکند. وقتی میله بازرسی درون یک لوله ی رسانا است، این میدان مغناطیسی باعث جریان یافتن جریان های گردابی درون ماده ی لوله میشود. میزان جریان گردابی که میتواند درلوله جریان پیدا کند وابسته به شرایط لوله درمحل قرار پیزی سیم پیچ هاست. جریان گردابی در هنگام برگشت یک میدان مغناطیسی تولید میکند که با میدان مغناطیسی اصلی سیم پیچ مخالفت میکند. درنتیجه وجود این ۲میدان مغناطیسی مخالف،امپدانس سیم پیچ موجود درون میله بازرسی تحت تاثیر آنها قرار میگیرد؛ یعنی امپدانس سیم پیچ آزمون، به شرایط لوله وابسته است.سیگنال هایی که نشان دهنده ی امپدانس سیم پیچ آزمون و نشان دهنده ی شرایط لوله اند، در صفحه کامپیوتر نمایش داده می شوند.

 

فواید و کاربردها

معایب و محدودیت ها

ـ سریع (۴۵۰ تا۷۰۰ لوله درهر روز)

ـ قابل تشخیص بودن کاهش کلی دیواره و عیب های محلی

ـ بسیار حساس به عیب های کوچک (Dسوراخ/چاله ها>۰/۵mm )

ـ امکان اندازه گیری دقیق عیب ها

ـ توانایی تمییز و تفکیک کردن بین عیب های داخلی و خارجی

ـ توانایی تشخیص و اندازه گیری عیب های تحت صفحات محافظ (نگهدارنده)

ـ توانایی تشخیص ترک ها بسته به  اندازه و جهت گیری آنان

ـ تنها نظافت پایه لوله نیاز است

ـ فقط در مواد های نازک و کمی نفوذ پذیر امکان بازرسی هست.

ـ عیب های تدریجی می تواند تحت طبقه بندی باشد.