پرسشنامه بازرسی LRUT

کارفرمایان محترم، جهت ارائه درخواست بازرسی به روش LRUT لطفا پرسشنامه LRUT را از اینجا دریافت نموده سپس با تکمیل دقیق و کامل، آنرا برای این شرکت ارسال نمایید.

 

 

پرسشنامه LRUT

 

 

لوگو شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا