پرسشنامه بازرسی SRUT

کارفرمایان محترم، جهت ارائه درخواست بازرسی به روش SRUT لطفا پرسشنامه بازرسی SRUT را از اینجا دریافت نموده سپس با تکمیل دقیق و کامل آن، برای این شرکت ارسال نمایید.

 

 

 

پرسشنامه تست SRUT

 

 

 

لوگو شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا