گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد


این لوگوی شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا می باشد.

       بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا