کارفرمایان محترم، جهت ارائه پیشنهاد فنی متناسب با نیاز خود، لطفا پرسشنامه مربوط به تجهیز مورد نظر را دریافت نموده و با تکمیل دقیق و کامل، آن را به شرکت ارسال نمایید تا مدیران فنی شرکت، در اسرع وقت پیشنهاد فنی مناسبی را ارایه نمایند.

 

</div>
&nbsp;
<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 12pt;”><a href=”http://irsa-inspection.com/wp-content/uploads/2019/12/1-پرسشنامه-بازرسی-تیوب.docx”>پرسشنامه بازرسی تیوب</a></span></p>
&nbsp;

 

بازرسی غیر مخرب پیشرفته تست غیر مخرب پیشرفته NDT بازرسی غیر مخرب خوردگی خطوط لوله

 

 

لوگو شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا