کارفرمایان محترم جهت درخواست بازرسی از تیوب و بازرسی LRUT, TOFD و SRUT می توانند ابتدا پرسشنامه های مرتبط را از سایت دریافت نموده سپس با تکمیل دقیق آنها، به این شرکت ارسال نمایند.

 

 

بازرسی غیر مخرب پیشرفته تست غیر مخرب پیشرفته NDT بازرسی غیر مخرب خوردگی خطوط لوله

 

 

لوگو شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا