Eddy Current Testing (ECT)

استفاده های گسترده متالورژیکی، اتومبیل سازی و صنعت هوا و فضا، روش آزمون جریان گردابی را به یکی از روشهای الکترومغناطیسی که بیشترین کاربرد را دارد تبدیل ساخته است. از این روش در آزمون های غیر مخرب (Non-destructive testing) به منظور شناسایی و تشخیص عیوب سطحی و نزدیک به سطح در مواد رسانا استفاده می شود.

تجهیزات آزمون جریانهای گردابی، می توانند برای کاربردهای مختلفی مانند شناسایی ترک ها و ناپیوستگی ها، اندازه گیری ضخامت فلز، محاسبه کاهش ضخامت بر اثر فرسایش و خوردگی، اندازه گیری ضخامت پوشش، هدایت الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی به کار روند. بازرسی به شیوه جریانهای گردابی روشی مناسب برای شناسایی عیوب سطحی و نزدیک سطح می باشد.

 

آزمون جریان گردابی تیوب ها، روشی است با سرعت زیاد و چند منظوره که برای بازرسی تیوب های غیر آهنی به کار برده می شود. این آزمون با استفاده از کویل بوبین دار که منطقه الکترومغناطیسی در تیوب ایجاد می کند، اجرا می شود. هنگامی که پراب از میان ناپیوستگی ها و عیوب عبور می کند، منطقه الکترومغناطیسی دارای اعوجاج می گردد. این اعوجاج در منطقه الکترومغناطیسی تغییراتی در امپدانس کویل که مربوط به ناپیوستگی می باشد، ایجاد می کند. تغییرات امپدانس در دستگاه بازرسی ذخیره می شود و به وسیله این تغییرات می توان محل و میزان عیب را مشخص نمود. با توجه به ماهیت این آزمون، تنها عیوب داخلی شناسایی میشوند. این روش برای شناسایی انواع خوردگی، ترک موازی با محور تیوب و کاهش ضخامت مناسب می باشد.

 

مزایا و قابلیت ها:

 • عیوب سطحی و نزدیک سطح را می توان با این شیوه بازرسی شناسایی نمود. بنابراین در تیوب ها تنها عیوب داخلی قابل شناسایی می باشد.
 • پراب نیازی به تماس مستقیم با قطعه مورد آزمایش ندارد.
 • این روش برای شناسایی عیوب داخلی نظیر خوردگی، کاهش ضخامت، ترک های موازی با محور تیوب می باشد.
 • نیازمند به حداقل آماده سازی سطح می باشد.
 • دارای حساسیت بالایی می باشد.
 • عیوب زیر ساپورت قابل شناسایی می باشد.
 • قابلیت ذخیره سازی، تکرار پذیری و مقایسه آزمایش را دارد.

 

محدودیت ها:

 • این روش محدود به بازرسی مواد رسانا می باشد.
 • بازرسی مواد فرومغناطیس توسط این روش به دلیل نفوذ پذیری مغناطیس در آن دچار مشکل می شود.
 • عمق نفوذ جریان گردابی محدود است.
 • مهارت و تجربه کافی تکنسین در این شیوه بسیار حائز اهمیت است.
 • زبری سطح می تواند باعث ایجاد اشکال و تداخل در بازرسی شود.
 • عیوب خارجی قابل شناسایی نیستند.
 • اندازه عیوب بصورت دقیق نیست و با تلرانس ±۱۰% بیان می شود.