Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT)

بازرسی به روش فیزری برای تشخیص عیوبی مانند ترک، عیوب جوش، اندازه گیری ضخامت و بازرسی خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه نتایج این آزمون قابلیت ذخیره سازی را دارد، می توان از این روش بازرسی برای پایش خوردگی و نرخ رشد ترک و همچنین تخمین عمر قطعات و تجهیزات استفاده نمود. بازرسی با این روش با فعالسازی آرایه های مبدل های کوچک موجود در پراب و کنترل فرکانس آنها انجام می پذیرد. پراب PAUT شامل تعدادی مبدل های پیزوالکتریک کوچک اولتراسونیک می باشد که هرکدام منحصرا می توانند وظیفه ارسال پالس های امواج صوتی را بر عهده گیرند و سپس یک پرتوی متمرکز فراصوت تولید گردد. امواج فراصوت را می توان به صورت الکترونیکی هدایت کرد و زاویه ارسال این امواج را تغییر داد. به این ترتیب می توان تصاویر دو و سه بعدی تولید کرد که نشان دهنده ی اندازه و مکان هر عیبی است که در یک نمای برش داده شده، نشان داده می شود. از آنجاکه زاویه ی پرتو و تمرکز آن را می توان کنترل و تعیین کرد، این روش از نظر سرعت و تشخیص عیب بسیار موثر است.

بازرسی به روش PAUT امکان اسکن الکترونیکی با سرعت بالا و بصورت خطی را ارائه می دهد. همچنین در این روش می توان با کنترل ویژگی های امواج مانند فرکانس، قابلیت بازرسی پیشرفته در زوایای مختلف با پراب الکترونیکی کنترل شده را فراهم می کند. در این روش، مهارت و تجربه اپراتور بسیار مهم می باشد. 

PAUTقابلیت ها:

 • امکان اسکن کردن از زوایای مختلف
 • قابلیت تفسیر آسان
 • سرعت بالای جمع آوری داده
 • ذخیره داده
 • قابلیت انجام مجدد بازرسی
 • زمان بین بازرسی های کاهش یافته
 • بازرسی صددرصدی در یک اسکن
 • اندازه گیری بهتر عیوب

 

کاربردها:

 • بازرسی جوش ها در محل
 • تهیه نقشه خوردگی
 • بازرسی جوش لوله و تیوب ها و مخازن
 • بازرسی اتصالات T
 • بازرسی جوش
 • نیروگاه برق
 • تست Nozzle