Near Field Testing (NFT)

NFT یکی دیگر از تکنیک های الکترومغناطیس مورد استفاده برای بازرسی تیوب های مبدل حرارتی است.

این تست ابتدا به عنوان جایگزین برای آزمون نشت شار مغناطیسی (MFL) طراحی شد.

NFT را می توان در مواد فرومغناطیس و با خاصیت مغناطیسی کم انجام داد.

این آزمون به طور خاص برای تشخیص خوردگی، فرسایش و حفره های داخلی تیوب های کربن استیل، مناسب است.

این روش بازرسی به عیوب داخلی حساس می باشد و عیوب خارجی تیوب ها را شناسایی نمی کند.

این آزمون تحت تاثیر پره های درون تیوب قرار نمی گیرد؛ زیرا شدت جریان گردابی القایی به میزان قابل توجهی بر قطر درونی تیوب متمرکز شده است.

 

NFT

پروب های NFT به طور معمول دارای یک سیم پیچ گیرنده در نزدیکی سیم پیچ فرستنده هستند. این سیم پیچ، منطقه نزدیک به منطقه ی فرستنده را جذب می کند. این منطقه، جایی است که در آن جریان های گردابی القایی، قوی هستند.

استفاده از پروب های NFT، مناسب ترین راه برای تشخیص خوردگی، فرسایش، حفره ها و ترک محوری بر روی قطر داخلی تیوب های کربن استیل – مانند تیوب های استفاده شده در Aircooler – هستند.

تکنولوژی NFT یک راه حل سریع و ارزان قیمت است که به طور خاص برای بازرسی تیوب های کربن استیل طراحی شده است. این تکنولوژی جدید بر پایه ی طراحی یک پروب جریان گردابی driver-pickup ساده و فراهم سازی آنالیز سیگنال، استوار است.

NFT

قابلیت ها:

  • تکنیک سریع
  • بدون نیاز به منبع سیم پیچ خارجی برای تشخیص عیوب خارجی
  • توسط ساختار هایی مانند support plates و tube sheet، تحت تاثیر قرار نمیگیرند.
  • استفاده و آنالیز داده های ضبط شده، آسان است.

 

محدودیت ها:

  • قابلیت تشخیص ترک را ندارد.
  • نقشه C-Scan ارائه نمی کند.
  • قابلیت تشخیص عیوب خارج تیوب را ندارد.