Remote Field Testing (RFT)

RFT یکی از روش های آزمون الکترومغناطیسی می باشد که برای تشخیص و شناسایی ناپیوستگی هایی با قطر کوچک در تیوب های فرومغناطیس (فولادهای کربنی) به کار برده می شود. در این روش از شیوه ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیسی که بطور عرضی در سرتاسر جداره تیوب منتشر می شود، استفاده می گردد.

اساس پراب آزمون RFT شامل دو سیم پیچ (یا چندین جفت) می باشد که به صورت ترکیب با هم وظیفه ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیس را دارند. سیم پیچ محرک (Exciter Coil) توسط جریان متناوب با فرکانس پائین تحریک شده تا شار مغناطیسی به سمت سیم پیچ (Coil)  شناساگر (detector) که در حدود ۲ تا ۳ برابر قطر خارجی لوله مورد آزمایش است، ارسال شود. شار مغناطیسی بصورت شعاعی در سرتاسر دیواره لوله تا قطر خارجی آن حرکت می کند، سپس بصورت محوری منتشر می گردد. پس از آن، بصورت عرضی از سرتاسر دیوار به سیم پیچ شناساگر باز می گردد.

شماتیکی از نحوه ایجاد و حرکت شار مغناطیسی در پراب RFT

 

RFT از سیگنال با فرکانس پائین استفاده می کند که اجازه می دهد انرژی الکترومغناطیس در دیواره لوله نفوذ کند. بنابراین عیوب داخلی و خارجی تقریبا با شدت مشابه می توانند شناسایی شوند. ضرورتا دو مسیر مغناطیسی بین سیم پیچ های فرستنده و گیرنده وجود دارد. منطقه مغناطیسی که در درون لوله حرکت کرده است توسط جریان گردابی در دیواره لوله بطور جانبی میرا می گردد. مسیر دیگری که شار مغناطیسی می پیماید، در میان دیواره خارجی لوله می باشد که بصورت محوری در سرتاسر لوله گسترش می یابد و دوباره از میان دیواره لوله به سمت سیم پیچ دریافت کننده باز می گردد. در منطقه خارجی، منطقه مغناطیسی به سرعت و با کمترین میرایی تقسیم می شود. انتقال شار مغناطیسی از میان دیواره به ما این امکان را می دهد که عیوب داخلی و خارجی را با شدت یکسان شناسایی کنیم.

 

 

هر گاه در دیواره تیوب کاهش ضخامت وجود داشته باشد، منطقه الکترومغناطیسی با دامنه بهتری (به سبب میرایی کم) و با تاخیر (تاخیر در فاز) به کویل شناساگر میرسد. عدم پیوستگی در مسیر حرکت سبب تغییر در اندازه و شدت و فاز سیگنال دریافت شده می شود. با استفاده از گراف های ولتاژ، می توان عمق و حجم عیوب را اندازه گیری نمود.

 

 

قابلیت ها:

  • برای بویلرها و تیوب های مبدل های حرارتی به سبب فرکانس پائین اعمال آن بسیار ایده آل است.
  • RFT برای تیوب های آهنی مانند ASTM A179, A214، تیوب های مخازن، فولاد ضد زنگ فریتی (SS439)، نیکل و دیگر آلیاژهای فرومغناطیس بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • RFT می تواند ناپیوستگی هایی مانند خوردگی و فرسایش داخلی، حفرات و از این قبیل عیوب را شناسایی و اندازه گیری نماید.
  • توسط روش RFT می توان کاهش ضخامت دیواره، اندازه حفره و … را با استفاده از پراب های مناسب اندازه گیری نمود.
  • RFT می تواند بر روی مواد فرومغناطیس در جائیکه شیوه جریان گردابی (Eddy Current) محدودیت دارد، مورد استفاده قرار گیرد.

 

محدودیت ها:

  • توسط روش RFT می توان عیوب را در قطر داخلی و خارجی با حساسیت یکسان شناسایی نمود که این مورد سبب می شود امکان تشخیص نوع عیب (داخلی یا خارجی) وجود نداشته باشد.
  • در مقایسه با آزمون Eddy Current  متداول، تجهیزات RFT و پراب های آن پیچیده و گرانقیمت هستند و نیازمند تمرین و مهارت و تجربه تکنسین ها می باشد.