Remote Field Testing (RFT)

بازرسی به روش RFT یکی از روش های آزمون بر پایه الکترومغناطیس می باشد که برای تشخیص و شناسایی ناپیوستگی هایی با قطر کوچک در تیوب های از جنس فرومغناطیس (فولادهای کربنی) به کار برده می شود. در این روش از شیوه ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیسی که بطور عرضی در سرتاسر جداره تیوب منتشر می شود، استفاده می گردد.

ساختار پراب های آزمون RFT، شامل دو سیم پیچ (یا چندین جفت) می باشد که به صورت ترکیبی با هم، وظیفه ی ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیسی را دارند. سیم پیچ محرک (Exciter Coil) درون پراب، توسط جریان متناوبی با فرکانس پائین، تحریک شده تا شار مغناطیسی به سمت سیم پیچ شناساگر (detector Coil) که در حدود ۲ تا ۳ برابر قطر خارجی لوله مورد آزمایش است، ارسال شود. شار مغناطیسی بصورت شعاعی در سرتاسر دیواره ی لوله تا قطر خارجی آن حرکت می کند، سپس بصورت محوری منتشر می گردد. پس از آن، بصورت عرضی از سرتاسر دیوار به سمت سیم پیچ شناساگر باز می گردد.

در روش RFT، از سیگنال با فرکانس پائین استفاده می شود که اجازه می دهد انرژی الکترومغناطیسی در دیواره لوله نفوذ کند. بنابراین عیوب داخلی و خارجی تقریبا با شدت مشابه می توانند شناسایی شوند. ضرورتا دو مسیر مغناطیسی بین سیم پیچ های فرستنده و گیرنده وجود دارد. منطقه مغناطیسی که در درون لوله حرکت کرده است توسط جریان گردابی در دیواره لوله بطور جانبی میرا می گردد. مسیر دیگری که شار مغناطیسی می پیماید، در میان دیواره خارجی لوله می باشد که بصورت محوری در سرتاسر لوله گسترش می یابد و دوباره از میان دیواره لوله به سمت سیم پیچ دریافت کننده باز می گردد. در منطقه خارجی، منطقه مغناطیسی به سرعت و با کمترین میرایی تقسیم می شود. انتقال شار مغناطیسی از میانه ی دیواره این امکان را می دهد که عیوب داخلی و خارجی با شدت یکسان شناسایی گردد.

شماتیکی از نحوه ایجاد و حرکت شار مغناطیسی در پراب RFT

 

 

هر گاه در دیواره ی تیوب کاهش ضخامت وجود داشته باشد، منطقه الکترومغناطیسی با دامنه بهتری (به سبب میرایی کم) و با تاخیر (تاخیر در فاز) به کویل شناساگر می رسد. عدم پیوستگی در مسیر حرکت سبب تغییر در اندازه، شدت و فاز سیگنال دریافت شده می شود. با استفاده از گراف های ولتاژ، می توان عمق و حجم عیوب را اندازه گیری نمود.

از مزایای بازرسی به روش RFT، می توان به مواردی اشاره کرد که برای تیوپ های آهنی مانند ASTM A179, A214، تیوب های مخازن، فولاد ضد زنگ فریتی (SS439)، نیکل و دیگر آلیاژهای فرومغناطیس مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از آنجاکه از فرکانس پایین برای بازرسی بویلرها و تیوپ های مبدل حرارتی استفاده می گردد، می توان ناپیوستگی هایی مانند خوردگی، فرسایش داخلی، حفره ها و کاهش ضخامت دیواره را شناسایی و اندازه گیری نمود. همچنین از این روش می توان برای مواد فرومغناطیسی که نمی توان بر روی آن بازرسی به روش جریان گردابی (Eddy Current) انجام داد، استفاده نمود.

از محدودیت های این روش نیز می توان به عدم تشخیص و تفکیک عیب داخلی یا خارجی اشاره کرد. پراب های بازرسی به روش RFT، جز پراب های پیچیده و گرانقیمت می باشد باید توسط بازرسان با مهارت و مجرب انجام پذیرد