Eddy Current Array (ECA)

ECA شکلی از بازرسی غیر مخرب جریان گردابی است که شامل کویل های Eddy Current می باشد که پشت سر هم در پراب قرار گرفته اند. هر کویل در پراب سیگنالی تولید می کند که قدرت و شدت هر کدام به فاز و دامنه آنها در محلی که در آن قرار گرفته اند بستگی دارد. این سیگنال می تواند اندازه گیری و ثبت شود. سپس توسط این داده ها مکان و زمان و تصویر C-Scan قطعه مورد آزمایش نشان داده می شود.

 

در اصل، بازرسی به شیوه جریان گردابی، روشی از بازرسی های غیر مخرب می باشد که از قاعده کلی الکترومغناطیس نشأت گرفته است. هنگامی که جریان متناوب  به سیم هادی اعمال می شود، یک منطقه الکترومغناطیسی در اطراف پراب گسترش می یابد که تغییرات در شدت آن به صورت تناوب های موجود در جریان می باشد. اگر یک جسم رسانای دیگر را به این منطقه مغناطیسی اولیه نزدیک کنیم، جریان می تواند در درون جسم القا شود. اگر هر گونه عیبی در این ماده وجود داشته باشد، جریان بوجود آمده دچار اعوجاج خواهد شد.

 

 

قابلیت ها:

  • توانایی اسکن منطقه وسیعی را با یکبار اسکن کردن، دارد. این درحالیست که همچنان تفکیک پذیری آن ثابت باقی می ماند.
  • به ربات های پیچیده برای حرکت پراب نیازی ندارد.
  • به سبب دارا بودن قابلیت C-Scan، شناسایی عیوب بهبود پیدا کرده است.
  • اشکال پیچیده را با استفاده از این روش می توان بازرسی نمود.
  • بازرسی سریع
  • قابلیت شناسایی بهتر عیوب
  • بهبود اندازه گیری عیوب و یافتن محل عیب
  • بهبود قابلیت یافتن انواع ترک نسبت به شیوه ECT

محدودیت ها:

  • عدم توانایی استفاده در تیوب های فرومغناطیس
  • برای کالیبره نمودن دستگاه، باید از لوله ای با اندازه تیوب مورد آزمایش و هم جنس با آن استفاده نمود.

 

 

بازرسی غیر مخرب پیشرفته تست غیر مخرب پیشرفته بازرسی Advanced ndt ECT Eddy current