بازرسی غیرمخرب متداول
Conventional Non Destructive Testing

تست‌های غیرمخرب متداول با بهره‌گیری از روش‌ها و تجهیزات به نسبت ساده‌تر، به منظور یافتن و ارزیابی عیوب در قطعات و تجهیزات، بدون ایجاد آسیب در آنها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. عیوب می‌تواند در ماده اولیه، حین فرایند ساخت و در حین سرویس وجود داشته باشد و یا به وجود آید. با انجام تست‌های غیرمخرب، می‌توان از عملکرد سالم، ایمن و کیفیت آن اطمینان حاصل کرد. شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا با در اختیار داشتن بازرسانی متخصص با مدارک بین‌المللی و با تجربه و با تجهیزاتی به روز قادر به انجام تست‌های غیرمخرب متداول زیر می‌باشد.

  • بازرسی به روش چشمی (VT)
  • بازرسی به روش مایعات نافذ (PT)
  • بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT)
  • بازرسی به روش فیلم رادیوگرافی و تفسیر آن (RTI)
  • بازرسی به روش التراسونیک (UT)
  • بازرسی به روش جریان گردابی (ET)
  • شناسایی و آنالیز مواد مثبت (PMI)
  • سختی سنجی (Hardness)

بازرسی غیرمخرب بازرسی غیر مخرب NDT Non-destructive testing بازرسی ذرات مغناطیسی مایعات نافذ بازرسی اولتراسونیک