جریان گردابی با فرکانس بالا (HFEC) تکنیکی است که برای تشخیص و اندازه گیری عیوب داخلی، توسعه یافته است.

این تکنیک معمولا زمانی اعمال می شود که یک مکانیزم فرسایش ورودی در تیوب های فولاد کربنی مورد انتظار باشد. با این شرط که مقدار فرسایش در پیرامون لوله معلوم باشد، این تکنیک میتواند بعنوان یک روش مستقل استفاده شود.

HFEC
تئوری:

پراب بازرسی که در آزمون چریان گردابی استفاده می شود، شامل سیم پیچی است که یک میدان متغیر مغناطیسی را در اطراف خود تولید می کند. وقتی پراب درون تیوب از جنس مواد رسانا قرار می گیرد، سبب ایجاد جریان گردابی در تیوب می گردد. مقدار جریان گردابی که می تواند در تیوب ایجاد شود، وابسته به شرایط تیوب در اطراف سیم پیچ ها هستند.
در نتیجه این دو میدان مغناطیسی مخالف، بر امپدانس سیم پیچ درون پراب بازرسی تاثیر می گذارد. به این معنی که امپدانس سیم پیچ آزمایشی، وابسته به شرایط تیوب است.سیگنال هایی امپدانس سیم پیچ آزمایش و شرایط تیوب را در صفحه کامپیوتر به ما نشان می دهند.

 

HFRC

HFEC

 

فواید و کاربردها

معایب و محدودیت ها

ـ توانایی آزمایش تیوب های دارای صفحات حرارتی فولاد کربنی

ـ دارای سرعت برابر با جریان گردابی معمولی

ـ نظافت پایه ی تیوب ها بطور معمول کافی است.

ـ تنها برای میزان محدودی از degradation کارآمد است.

ـ توانایی پیدا کردن تنها عیب های داخلی

ـ محدودیت در اندازه گیری عیب ها (براساس حجم سیگنال)

ـ نسبت به عیب های کوچک حساسیت ندارد.