خدمات بازرسی غیرمخرب پیشرفته

بازرسی خوردگی بازرسی غیرمخرب پیشرفته بازرسی غیر مخرب متداول بازرسی تیوب بازرسی ترک روش های بازرسی غیرمخرب پیشرفته خدمات بازرسی پیشرفته Advanced ndt بازرسی مخازن 

– بازرسی تیوب به روش های

Eddy Current Testing (ECT)

Eddy Current Array Testing (ECA)

Near Field Testing (NFT)

Near Field Array (NFA)

Remote Field Testing (RFT)

Internal Rotary Inspection System (IRIS)

Magnetic Flux Leakage (MFL)

– بازرسی انولار مخازن به روش Short Range Guided Wave Ultrasonic Testing

– بازرسی زیر ساپورت Short Range Guided Wave Ultrasonic Testing

– بازرسی زیر ساپورت به روش Creep Head Wave Inspection Method

– بازرسی خطوط لوله به روش Long Range Guided Wave Ultrasonic Testing

– بازرسی خوردگی زیر عایق و بتن به روش Pulsed Eddy Current Testing

– بازرسی خوردگی سطح به روش C-Scan Corrosion Mapping

– بازرسی خوردگی در فولادهای زنگ نزن و ترک یابی به روش ECT , ECA

– بازرسی ترک پره های توربین به روش ECT , ECA

– بازرسی ترک و خستگی به روش ECS

– بازرسی ترک های بین دانه ای و خوردگی به روش ECA

– بازرسی ترک های SSC, HIC, SCC 

– بازرسی چشمی از راه دور (RVI)

– تعیین ضخامت رسوبات و اکسیدها 

– بازرسی به روش Phased Array Ultrasonic Testing

– بازرسی به روش Time of Flight Diffraction Testing 

بازرسی خوردگی بازرسی غیرمخرب پیشرفته بازرسی غیر مخرب متداول بازرسی تیوب بازرسی ترک روش های بازرسی غیرمخرب پیشرفته خدمات بازرسی پیشرفته Advanced ndt بازرسی مخازن 

خدمات بازرسی غیر مخرب متداول

این خدمات شامل :

– Visual Testing (VT)

– Magnetic Particle Testing (MT)

– Dye Penetrant Testing (PT)

– Ultrasonic Testing (UT)

خدمات دیگر شامل: 

  • بازرسی بر مبنای ریسک – Risk Based Inspection
  • صلاحیت ادامه سرویس دهی – Fitness For Service
  • بازرسی مخازن تحت فشار 
  • بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره برداری، تعمیرات و تغییرات
  • بازرسی سیستم لوله کشی

بازرسی خوردگی بازرسی غیرمخرب پیشرفته بازرسی غیر مخرب متداول بازرسی تیوب بازرسی ترک روش های بازرسی غیرمخرب پیشرفته خدمات بازرسی پیشرفته Advanced ndt بازرسی مخازن